ក្រុមជំនុំបាបទីស្ទខ្មែរចូនបូរ៉ូ

First Baptist Church Jonesboro – Cambodian Congregation

ក្រុមជំនុំបាបទីស្ទខ្មែរចូនបូរ៉ូ

ATTEND:

Rev. Sokhom Khim – Pastor 

 

  • Located at: 128 College Street, Jonesboro, GA 30236
  • Sunday school: Chapel @ 9:45-10:45
  • Young adult Bible study: Room 102 @9:45- 10:45​
  • Worship Service: Chapel @11:00-12:00
  • Saturday Fellowship (Bible Study and Outdoor Activity): 2nd Saturday in every other month at member home or park @ 4:00-6:00

Subscribe to our e-news